Preži v prírode

Projekt so zameraním na podporu a rozvoj trávenia voľného času detí v prírode. Jeho hlavnou úlohou bolo počas jedného dňa predstaviť deťom druhého stupňa možnosti trávenia voľného času v prírode. Aktivity boli podporené súťažou medzi triedami o zaujímavé ceny.

Deti 6. ročníka základnej školy z troch tried, postupne súťažili medzi sebou na 4 stanoviskách:

  1. Tvorivé dielne: vytvárali si svoje vlastné turistické známky.
  2. Kvíz o milióny: vedomostná súťaž zameraná na prežitie v prírode.
  3. Ako prežiť: súťaž v stavaní stanu a ukážky prežitia v prírode.
  4. Zahraj sa: rôzne hry do vnútra aj na von.

Pokračujte na…