O projekte

Etapová hra “Zobuď sa a poď!” je určená pre 9 najaktívnejších detí zkaždej územnej organizácie. Vytvoria detskú radu a stanú sa tak predĺženou rukou predsedov územných organizácií.

Nechceme, aby deti a mladí ľudia boli len konzumentmi predkladaných programov. Pretože len vtedy, ak majú možnosť participovať a spolurozhodovať, budú sa vo svojej organizácií cítiť dobre. Treba im vytvoriť priestor na vyslovenie a objasnenie svojich predstáv a ak budú oprávnené a prínosné, umožniť im, aby sa na ich uvedení do života podieľali. Ich podiel na činnosti organizácie dostane reálnu podobu. Okrem pocitu užitočnosti im prinesie aj cenné skúsenosti.

Do popredia sa dostáva otázka, ako ich primäť k aktivite. Treba u nich podporiť také vlastnosti ako samostatnosť, iniciatívu, kladný vzťah k aktívnej verejnej práci pre kolektív a pre spoločnosť, zmysel pre zodpovednosť, ako aj schopnosť organizovať ostatných k spoločnej činnosti a sám sa do nej aktívne zapojiť.

Naša hra dáva dostatočný priestor na sebarealizáciu každého jednotlivca, na spoluprácu a kooperáciu v rámci kolektívu i medzi kolektívmi navzájom.